Regulamin programu lojalnościowego

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO HITSTORE.PL

 
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Organizatorem Programu Lojalnościowego jest MAXWELL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598883; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 5213720471; REGON: 363624481 oraz adres poczty elektronicznej: bok@hitstore.pl.
1.2.Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3.Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem http://hitstore.pl/.

2.DEFINICJE:
2.1.Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. KATALOG NAGRÓD – katalog prezentujący Nagrody, które Klient może zakupić w promocyjnej cenie 1 zł za uczestnictwo w Programie Lojalnościowym.
 2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
 3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 4. NAGRODA – produkt wskazany w Katalogu Nagród, który Klient może zakupić w promocyjnej cenie za uczestnictwo w Programie Lojalnościowym na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – MAXWELL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598883; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000 zł.; NIP: 5213720471; REGON: 363624481 oraz adres poczty elektronicznej: bok@hitstore.pl.
 6. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 8. PUNKTY – punkty przyznawane Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające zakupienie Produktu w promocyjnej cenie 1 zł na warunkach niniejszego Regulaminu. Punkty przyznawane są tytułem zawieranych umów sprzedaży Produktów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
 10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://hitstore.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.
 
3.WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
3.1.Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
 1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego wyrażając chęć przystąpienia do Programu Lojalnościowego podczas zakładania konta Klienta w Sklepie Internetowym (w tym celu należy zaznaczyć odpowiedni checkbox widoczny na stronie z formularzem rejestracji konta Klienta).
3.2.Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@hitstore.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa.

4.WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
4.1.Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony.
4.2.Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to tylko umów sprzedaży zawieranych za pomocą formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym i nie obejmuje tym samym umów zawieranych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
4.3.Punkty przyznawane są Klientowi zgodnie z następującym przelicznikiem:
 
10 złotych wartości umowy sprzedaży Produktu = 1 Punkt
 
Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu.
4.4.Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu lub uzyskaniu Punktów w inny dopuszczalny sposób Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@hitstore.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa.

5.WYMIANA PUNKTÓW NA PRODUKTY W PROMOCYJNEJ CENIE, KATALOG NAGRÓD, ODBIÓR PRODUKTU
5.1.Klient jest uprawniony do wymiany przyznanych mu Punktów na Nagrody z Katalogu Nagród.
5.2.Punkty przyznane Klientowi podlegają wymianie na Nagrody w Sklepie Internetowym w następujący sposób: Klient może zakupić Produkt z Katalogu Nagród w promocyjnej cenie 1 zł pod warunkiem, że dysponuje Punktami w ilości przypisanej do tego Produktu. Klient uprawniony do wymiany Punktów na Nagrodę może po wybraniu Produktu z Katalogu Nagród dokonać jego zakupu w promocyjnej cenie 1 zł poprzez standardowy sposób składania zamówienia wskazany w § 4 pkt Regulaminu Sklepu Internetowego.
5.3.Katalog Nagród jest udostępniany przez Organizatora Klientowi pod adresem: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Nagrody za Punkty”. Katalog Nagród jest także każdorazowo udostępniany Klientowi na jego życzenie, na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
5.4.Nagroda zostanie dostarczona Klientowi na koszt Organizatora. Termin dostarczenia Nagrody wynosi do 21 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia wymiany Punktów na Nagrodę.

6.DANE OSOBOWE
6.1.Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2.Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
6.3.Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: bok@hitstore.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa.

7.WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
7.1.Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@hitstore.pl  lub też pisemnie na adres: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

8.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@hitstore.pl lub też pisemnie na adres: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa.
8.2.Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
9.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 

Kontakt ze sklepem

Sklep demonstracyjny - zamówienia nie będą realizowane.